info@baldovec.cz RECEPCE +420 606 744 265 (v době od 8:00 - 20:00) czen


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky firmy Camping BALDOVEC s.r.o.


1. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společnostíCAMPING BALDOVEC s.r.o., se sídlem Rozstání - Baldovec 319, PSČ 798 61, IČO: 63486377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21391 (dále jen „CAMPING BALDOVEC“), a druhou smluvní stranou (dále jen „zákazník“) při realizaci ubytovacích a dalších služeb v rekreačním zařízení CAMPING BALDOVEC www.baldovec.cz (dále jen „služby“).

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Smluvní vztah mezi společností CAMPING BALDOVEC a zákazníkem vzniká závazným potvrzením objednávky služeb ze strany zákazníka společností CAMPING BALDOVEC, resp. přijetím nabídky služeb společnosti CAMPING BALDOVEC zákazníkem.

2.2.Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku služeb, jsou považovány za novou objednávku, která musí být společností CAMPING BALDOVEC následně akceptována, jinak smlouva nevznikne.

2.3.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Zákazník je povinen zaplatit cenu za služby při počátku jejich poskytování (např. při příjezdu) ze strany společnosti CAMPING BALDOVEC.

3.2.Společnost CAMPING BALDOVEC je také oprávněna požadovat po zákazníkovi zaplacení služeb ještě před jejich poskytnutím.

3.2.V případě, že společnost CAMPING BALDOVEC nevyužije svého oprávnění dle čl. 3. odst. 3.2. těchto VOP, je oprávněna požadovat zálohu na služby ve výši 50% z celkové ceny služeb, a to ještě před jejich poskytnutím.

3.3. Zákazník je povinen zaplatit cenu služeb

3.4. Společnost CAMPING BALDOVEC umožňuje svým zákazníkům platit cenu služeb hotovostně, platební kartou.

4. CENA SLUŽEB

4.1. Cena služeb je stanovená společností CAMPING BALDOVEC v aktuálním ceníku služeb, který je k dispozici na vyžádání, či stanovená dohodou smluvních stran.

4.2.Společnost CAMPING BALDOVEC garantuje po dobu trvání smluvního vztahu neměnnou výši ceny služeb.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A SPOLEČNOSTI CAMPING BALDOVEC

5.1.1. K základním právům zákazníka patří:

právo na řádné poskytnutí sjednaných služeb ze strany společnosti CAMPING BALDOVEC

právo být seznámen s případnými změnami programu a rozsahu služeb poskytovaných společností CAMPING BALDOVEC

zrušit svoji účast na pobytu nebo na sjednaných službách se společností CAMPING BALDOVEC kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpání uvedených služeb/viz čl. 7. Výpověď ze strany zákazníka/

právo písemně oznámit společnosti CAMPING BALDOVEC, že namísto zákazníka nastoupí do smluvního vztahu jiná osoba, která ovšem na sebe přebírá zodpovědnost vyplývající ze smluvního vztahu, VOP a právních předpisů, společnost CAMPING BALDOVEC má právo odmítnout záměnu zákazníka

právo na reklamaci vyplývající z vadného plnění ze strany společností CAMPING BALDOVEC /viz čl. 6. Reklamace a odpovědnost za škody/

právo na ochranu osobních údajů

5.1.2.K základním povinnostem zákazníka patří:

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného

pravdivé vyplnění osobních údajů o své osobě nebo o osobě, která nastoupí namísto zákazníka do smluvního vztahu se společností CAMPING BALDOVEC

zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby, a to v průběhu celého pobytu v CAMPING BALDOVEC, resp. po celou dobu poskytování služeb

zaplatit cenu služeb v souladu s čl.3. a čl. 4. těchto VOP

zaplatit zálohu ceny služeb společnostiCAMPING BALDOVECve stanoveném termínu

při samotném pobytu, resp. při užívání služeb, v areálu CAMPING BALDOVEC dodržovat vnitřní řád CAMPING BALDOVEC, v případě porušování tohoto řádu má společnost CAMPING BALDOVEC právo okamžitě vypovědět poskytování služeb, a to bez náhrady

uhradit škodu způsobenou na zařízení CAMPING BALDOVEC vlastní vinou

5.2.Základní práva a povinnosti společnosti CAMPING BALDOVEC vyplývají z výše uvedených základních práv a povinností zákazníka.

6. REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1.V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb ze strany společnosti CAMPING BALDOVEC je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

6.2. Zákazník je povinen nároky z reklamace uplatnit u společnosti CAMPING BALDOVEC písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení poskytnutých služeb. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

6.3. Společnost CAMPING BALDOVEC neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

zákazníkem

třetí osobou, nikoli zaměstnancem CAMPING BALDOVEC

neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno

7. VÝPOVĚĎ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

7.1.Zákazník má právo písemně vypovědět smluvní vztah se společností CAMPING BALDOVEC. Výpověď je účinná dnem dojití společnosti CAMPING BALDOVEC.

7.2. Pokud zákazník vypoví smlouvu dle čl. 7. odst. 7.1. těchto VOP, je povinen uhradit společnosti CAMPING BALDOVEC následující stornopoplatky odvíjející se do doby, kdy výpověď zákazníka dojde společnosti CAMPING BALDOVEC:

do 61. dne před začátkem služeb 10% z celkové ceny služeb

od 60. do 31. dne před začátkem služeb 20% z celkové ceny služeb

od 30. do 15. dne před začátkem služeb 50% z celkové ceny služeb

od 14. do 7. dne před začátkem služeb 70% z celkové ceny služeb

od 7. dne před začátkem služeb 100% z celkové ceny služeb

7.3.Celkovou cenou se rozumí cena všech dohodnutých služeb dle čl. 4. těchto VOP, nikoliv pouze záloha.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy se společností CAMPING BALDOVEC v případě, že společnost CAMPING BALDOVEC odmítne poskytnout plnění dle uzavřené smlouvy.

8.2. Společnost CAMPING BALDOVEC je oprávněna od smlouvy se zákazníkem odstoupit v případě, že zákazník nezaplatí zálohu ceny služeb či cenu služeb řádně a včas.

8.3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁKAZNÍKY – SPOTŘEBITELE PRO PŘÍPAD UZAVŘENÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

9.1. Spotřebitel, osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, - zákazník, má právo písemně odstoupit od smlouvy uzavřené se společností CAMPING BALDOVEC bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.2.Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem uzavření smlouvy o poskytnutí služeb ze strany společnosti CAMPING BALDOVEC.

9.3.Jestliže spotřebitel využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady.

9.4. Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny služeb v případě odstoupení od smlouvy, jejichž plnění již začalo.

9.5.Smlouva se společností CAMPING BALDOVECse uzavírá v českém jazyce.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

11. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

11.1.Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.2. Postoupení pohledávky za společností CAMPING BALDOVECze strany zákazníka se zakazuje.

12.3.Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 24.11.2020.

12.4.Zákazník souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy se společností CAMPING BALDOVECsouhlasí s možností VOP v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna VOP bude zákazníkovi oznámena na adresu, ze které přijde jeho objednávka (v případě mailové objednávky), či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Toto oznámení zakládá právo výpovědi zákazníka s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla zákazníkovi oznámena změna VOP.

V Baldovci dne 24.11.2020

CAMPING BALDOVEC s.r.o.